234007

واریز ٨۳٥ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن کردستان

دنیای معدن: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: معادن کردستان در سال ۱٤۰۰ مبلغی بالغ بر ٨۳٥ میلیارد تومان واریزی حقوق دولتی داشته است رسیدە است.

به گزارش دنیای معدن، بختیار خلیقی امروز (۱۰خرداد) در دوازدهمین شورای معادن استان کردستان اظهار کرد: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در حال حاضر ۳٤۲ فقرە پروانە بهرەبرداری، ۱٤۱ فقرە پروانە اکتشاف، گواهی کشف موجود ۱۰ فقرە و اشتغال اسمی ٤ هزار و ۹۱۹ در استان کردستان است.

خلیقی افزود: تعداد معادن فعال موجود در استان کردستان ۲۰۰ مورد است کە در حال تجهیز ٨ مورد و غیرفعال ۱۳٤ مورد و تعداد مجوز برداشت ۳٤ فقرە بودە است.

وی عنوان کرد: ۱٨ گونە معدنی در استان کردستان شناسایی شدە است کە بیشترین مجموعە آن را سنگ لاشەها بە خود اختصاص دادە است.

خلیقی بیان کرد: در زمینە منگنز ٤ مورد، مرمریت ۳۷ مورد، مرمر ٨ مورد و طلا ۲ مورد در استان وجود دارد.

وی ادامە داد: امیدواریم شاهد اکتشاف معدن طلا و فلز در پهنە دیواندرە باشیم.

خلیقی در خصوص مجوزهای معدنی صادرە در سال جاری یادآور شد: در سال جاری ۳ فقرە پروانە بهرەبرداری، ۳ فقرە گواهی کشف، ٨ فقرە پروانە اکتشاف صادرە و اشتغال ۱۹ نفر صورت گرفتە است.

وی در خصوص معادن استان بە تفکیک شهرستان ها گفت: قروە ٥٨ معدن، دهگلان ۱۹، سنندج ٥۹، بیجار ٤۲، دیواندرە ۲۹، سقز ٥۷، مریوان ۱۳، بانە ۱٥، سروآباد ۳ و کامیاران و جمعا ۳٤۲ مورد معدن در کردستان وجود دارد.

خلیقی بیان کرد: بیشترین شهرستان های معدنی ما شامل قروە، سنندج، بیجار و سقز و کامیاران است کە معادن آن ها فعال هستند.

وی در خصوص وضعیت حقوق دولتی معادن خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات نمایندگان مجلس و استاندار کردستان در نهاد ریاست جمهوری بحث حقوق دولتی معادن بود.

خلیقی اضافە کرد: در سال ۱۳۹٨ حدود ۱۰٦ میلیارد تومان حقوق دولتی داشتیم و در سال ۱۳۹۹ این رقم بە ۳٥۹ میلیارد تومان و خوشبختانە در سال ۱٤۰۰ بە ٨۳٥ میلیارد تومان رسیدە است.

وی ادامە داد: طبق قانون باید ۱٥ درصد حقوق معادن بە استان کردستان تخصیص دادە شود کە متاسفانە این میزان در سال ۱٤۰۰ حدود پانزدە میلیارد بە استان تخصیص دادە شدە است کە این مهم یکی از مطالبەهای استان است.

خلیقی یادآور شد: این حق استان کردستان است کە روستاییان از زیرساخت ها و راەهای دسترسی بە معادن بهرەمند شوند.

وی اضافە کرد: ما در بحث حقوق دولتی جزو استان های اول در کشور هستیم.

 

دیدگاه تان را بنویسید