252083

با دامنه مظنه دو درصدی:

عملیات بازارگردانی ۱۲ ماهه سهام "تجلی" از فردا آغاز می شود

دنیای معدن: عملیات بازارگردانی ۱۲ ماهه سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با دامنه مظنه دو درصدی از فردا آغاز می شود.

به گزارش دنیای معدن، فرابورس پیرو ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گذاری اﺧﺘﺼﺎصی ﺑﺎزارگردانی آرﻣﺎن اﻧﺪﯾﺶ مبنی ﺑﺮ ﺑﺎزارگردانی در ﻧﻤﺎد "ﺗﺠلی" ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار دوم این بورس، اعلام کرد: ﺑﺎزارگردانی این ﻧﻤﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش مبتنی ﺑﺮ ﺣﺮاج از دوﺷﻨﺒﻪ 20 فروردین آﻏﺎز میﺷﻮد.

 

دیدگاهتان را بنویسید