248238

پیشرفت ۳۸ درصدی پروژه ریخته گری بیلت شرکت فولاد سفیددشت

دنیای معدن: طرح ساخت خط ریخته گری بیلت شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن در سال و با پیشرفت ۳۸ درصدی در حال اجراست.

به گزارش دنیای معدن؛ مدیر تکنولــوژی و توســعه شــرکت فولاد سفیددشت گفـت: برای تأمیـن بخشـی از نیازهـای بـازار در مقاطـع خـاص، نظـر بـه ظرفیت هـای موجـود در منطقـه، اجـرای پـروژه ریخته گـری پیوسـته بیلت با ظرفیـت تولید ۸۰۰ هزار تن در سـال در دسـتور کار این شـرکت قـرار گرفـت. 

جمشید علــی بابایی افزود: بـه همیـن منظـور طراحـی، تأمیـن، سـاخت و راه انـدازی ایـن پـروژه پـس از برگـزاری مناقصـه بین المللـی بـه کنسرسـیوم معتبـر وا گـذار گردیـد کـه تجهیـزات ایـن ماشـین ریخته گـری بـه وزن تقریبـی هزار و ۵۰۰ تـن توسـط کنسرسـیوم فـوق تأمیـن خواهـد شـد.

علـی بابایـی بـا اشـاره بـه این کـه این تجهیـزات در شـش محمولـه در حـال ارسـال بـه ایـن شـرکت اسـت، گفـت: تا کنـون پنـج محمولـه از شـش محموله که ۸۶ درصد کل تجهیزات را شـامل می‌شـود به سمت مقصـد ارسال شـده و سـایر تجهیـزات هم در دو مـاه آینـده تکمیـل و حمـل خواهـد شـد.

 

دیدگاهتان را بنویسید