240106

اهمیت پژوهش در صنعت فولاد جهان

دنیای معدن: دکتر رضا بهاالدینی رئیس تحقیق و توسعه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر:

صنعت فولاد یکی از مهمترین عوامل موثر در اقتصاد و صنعتی شدن یک کشور است. با توجه به رقابت سنگین صنعت فولاد در جهان همواره مزیت  های رقابتی تعیین کننده بقای یک شرکت در این صنعت هستند. بنابراین ایجاد مزیت های رقابتی وجود تحقیق و توسعه در صنعت فولاد را الزامی میکند. با هدف ایجاد مزیت های رقابتی در صنعت فولاد و حرکت این صنعت همگام با پیشرفت های جهانی واحد تحقیق و توسعه در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان ایجاد شد است. محوریت و اساس تعریف پروژه ها و موضوعات تحقیق و توسعه در چند زمینه کلی از جمله: افزایش بهره وری از منابع و دارایی عا، کاهش مصارف انرژی، شناسایی و برطرف کردن گلوگاه های تولید، افزایش تولید زیرسقفی، هوشمند سازی فرایند تولید، مدیریت نوآوری، مدیریت تکنولوژی، اقتصاد چرخشی، توسعه سبد محصول و فولاد سبز می باشد.
با آینده پژوهی صنعت فولاد در جهان و با توجه به گرم شدن کره زمین و لزوم رعایت هرچه بیشتر همگامی صنعت فولاد با محیط زیست، قوانین سخت گیرانه ای در سطح جهانی تعیین شده است که بر اساس آن در آینده تنها فولاد سازهایی قادر به ادامه هستند که تولید گاز های گلخانه ای نداشته باشند. بر اسا این توافق نامه تا سال 2050 صنایع فولاد نباید هیچ گونه گاز گلخانه ای منتشر کنند. در جهت کاهش تولید دی اکسید کربن و متناسب سازی شرکت با محیط زیست نقشه راه فولاد سبز در تحقیق و توسعه تعریف شده است. در گام اول این نقشه راه پروژه های کاهض مصارف انرژی و افزایش راندمان تجهیزات، بازیابی ضایعات، هوشمند سازی و بروز رسانی تکنولوژی های تولید تعریف شده اند. در گام های بعدی پروژه ساخت پایلوت فولاد سازی بر پایه هیدروژن تعریف شده است و در گام سوم به مقیاس صنعتی رساندن این تکنولوژی تعریف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید