238333

دریافت تقدیرنامه یک ستاره جایزه ملی تعالی نگهداری توسط سیمیدکو

دنیای معدن: بر اساس ارزیابی های انجام شده در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و نگهداری ایران در سال 1401 در رسته تخصصی مدیریت نگهداری دارایی ها، شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) موفق به کسب تقدیر نامه یک ستاره گردیده است.

به گزارش دنیای معدن به نقل از سیمیدکو، شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد، به عنوان سازمانی تعالی محور، مبتنی بر نقشه راه پنج ساله سیستمی، حرکت خود را در مسیر تعالی از سال ۱۴۰۰ آغاز و در همان سال نسبت به خودارزیابی مبتنی بر منطق رادار اقدام نمود.

photo_2022-10-29_11-48-15

این مجموعه صنعتتی و معدنی با استفاده از مدل ملی تعالی سازمانی، نقاط ضعف و قوت و زمینه‌های بهبود را شناسایی و در همین راستا با تعریف پروژه‌های بهبود نسبت به افزایش سطح بلوغ سیستمی و انطباق هرچه بیشتر با مدل ملی تعالی سازمانی مسیر خود را ادامه داد.

سیمیدکو در ادامه با برنامه ریزی، اجرای آموزش، انجام فرایند خودارزیابی، ارائه برنامه های بهبود، تدوین اظهارنامه تعالی نت و حضور فعال در فرآیند جایزه ملی تعالی در سال ۱۴۰۱، موفق به دریافت تقدیرنامه یک ستاره در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ایران مبتنی بر مدل EFQM، مورد تایید و اعتبار دهی از سازمان ملی بهره وری ایران در رسته مدیریت نگهداری داریی ها شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید