224118

فیلم: آتش سوزی رگه زغال سنگ

دنیای معدن: آتش سوزی رگه زغال سنگ، سوختن رگه زغال سنگ رخنمون یا زیرزمینی است.

به گزارش دنیای معدن، آتش سوزی رگه زغال سنگ چه توسط انسان و چه به دلایل طبیعی آغاز شده باشد، برای دهه ها یا حتی قرن ها ادامه می یابد تا زمانی که منبع سوخت تمام شود، سطح آب زیرزمینی دائمی ایجاد شود، عمق سوختگی از ظرفیت زمین برای فروکش و تخلیه بیشتر شود، یا انسان ها دخالت کنند.

از آنجایی که آتش در زیر زمین می سوزد، خاموش کردن آتش سوزی در لایه زغال سنگ بسیار دشوار و پرهزینه است. معدن مدیا

 

 

دیدگاه تان را بنویسید