242276

آگهی مزایده عمومی شماره 154-1401/12 ت (نوبت دوم)

دنیای معدن: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی " فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰1۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰44 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 8.500.000.000 ریال(هشت میلیارد و پانصد میلیون)ریال، برگزار نماید.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 1401/12/24 و مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 17 مورخ 1402/01/16 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1402/01/26 می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می‌بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1402/01/27 برگزار می گردد.

 

دیدگاه تان را بنویسید