234319

روایت مرکز آمار از تورم سالانه بخش های مختلف تولید در سال ۱۴۰۰

بخش معدن رکورددار افزایش تورم قیمت تولیدکننده شد

دنیای معدن: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران اگرچه شاخص کل قیمت تولیدکننده در سال گذشته بیش از 54 درصد افزایش داشته اما این شاخص در برخی بخش های تولید از جمله بخش معدن 93 درصد افزایش را تجربه کرده است.

به گزارش دنیای معدن، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید کننده، سال ١٤٠٠ بر مبنای سال پایه ١٣٩٥ و طبقه بندی استاندارد بین المللی رشته فعالیت های اقتصادی٤ ISIC Rev را منتشر کرده است. بر مبنای این گزارش شاخص قیمت تولیدکننده مشتمل بر پنج بخش است که عبارتند از «کشاورزی»، «معدن»، «صنعت»، «تولید برق» و «خدمات». به این ترتیب شاخص کل قیمت تولیدکننده در ســال گذشته برابر است با ٤٨٧.١ که نسبت به سال قبل ٥٤.٣ درصد افزایش یافته است.

 

دیدگاه تان را بنویسید