237371

چاپ و انتشار نوبت دوم آگهی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

دنیای معدن: تهیه متریال و اجرای خط 3 و 4 اینچ فلزی انتقال آب سرویس به طول تقریبی 3000 متر بر روی پایپرک در مجتمع آلومینای ایران

اطلاعات

 صمت

 اترک

موضوع:

تهیه متریال و اجرای خط 3 و 4 اینچ فلزی انتقال آب سرویس به طول تقریبی 3000 متر بر روی پایپرک در مجتمع آلومینای ایران

شماره مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت:

2001001491000038

موضوع:

اجرای فعالیت های ابنیه جهت کنترل آلایندگی واحدهای آهک و بوکسیت شرکت آلومینای ایران

 شماره مناقصه  در سامانه الکترونیکی دولت:

2001001491000039

 

  29 شهریور ماه 1401

 

دیدگاه تان را بنویسید