237303

چاپ و انتشار نوبت اول آگهی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

دنیای معدن-موضوع: تهیه متریال و اجرای خط 3 و 4 اینچ فلزی انتقال آب سرویس به طول تقریبی 3000 متر بر روی پایپرک در مجتمع آلومینای ایران

اطلاعات

 صمت

 اترک

شماره مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت:

2001001491000038

موضوع:

اجرای فعالیت های ابنیه جهت کنترل آلایندگی واحدهای آهک و بوکسیت شرکت آلومینای ایران

شماره مناقصه  در سامانه الکترونیکی دولت:

2001001491000039

 نوبت دوم آگهی در تاریخ 29 شهریور ماه در روزنامه های مذکور چاپ و منتشر خواهد شد.

   27 شهریور ماه 1401

 

دیدگاه تان را بنویسید