250308

شماره مناقصه: 0268-ک-م آگهی فراخوان عمومی شناسایی سازندگان ” 1 (یک) عدد Tundish Transport Bail شرکت جهان فولاد سیرجان”

دنیای معدن: شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد” خرید 1 عدد Tundish Transport Bail ” را به سازندگان معتبر واگذار نماید. لذا از شرکت های صلاحیتدار سازنده دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری چهار شنبه مورخ 04/11/1402، نامه اعلام آمادگی خود را به همراه مدارک و مستندات براساس دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران به آدرس ایمیل tender@sjscosteel.com ارسال نمایند.

شرایط

شرکت ها می بایست جهت دریافت دستورالعمل ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی سایت شرکت به آدرس sjsco.ir مراجعه نمایند. (تکمیل و ارسال فرم دستورالعمل مذکور به منظور ارزیابی کیفی الزامی است)

درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه (اعلام آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.)

اساسنامه و مدارک ثبتی، رزومه سوابق، مدارک و مستندات توان مالی ،گواهی نامه اعلام رضایت کارفرمایان و سایر مدارک و مستندات مطابق دستورالعمل ارزیابی کیفی.

در صورت عدم ارائه مستندات مربوط به موارد مذکور؛ شرکت متقاضی مردود و از روند مناقصه کنار گذاشته خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

سایر موارد:

ارائه اسناد و اعلام آمادگی مطابق شرح بالا هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت جهان فولاد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شرکت جهان فولاد سیرجان پس از ارزیابی مستندات ارسالی، شرکت هایی که در این مرحله واجد صلاحیت مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09912938317 یا 31257600-034 داخلی 6143 تماس حاصل نمایید.

واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات

(شرکت جهان فولاد سیرجان)

 

دیدگاهتان را بنویسید