227398

کاتالیست های خوارزمی در «زم زم 3»؛ بزرگترین مگا مدول احیاء مستقیم ایران

دنیای معدن: در مسیر ادامه تولید و تحویل دهی کاتالیست های ریفورمینگ احیاء مستقیم واحد زم زم 3 فولاد خوزستان، جمعی از مدیران و کارشناسان مجتمع فولاد خوزستان و شرکت MMTE، به منظور بازرسی بخشی از کاتالیست های فعال مورد استفاده در این پروژه و نیز جاذب های سولفورزدایی اکسید روی (Zno) مورد استفاده در واحد های موجود فولاد خوزستان، از شرکت گسترش فناوری خوارزمی بازدید به عمل آوردند.

به گزارش دنیای معدن، شایان ذکر است که خوارزمی علاوه بر قرارداد تولید و تحویل دهی کاتالیست های پروژه «زم زم 3»، اخیراً قرارداد دیگری را جهت تولید و تحویل دهی کاتالیست های مورد نیاز یک مدول احیاء مستقیم کامل را با مجتمع عظیم فولاد خوزستان منعقد نموده است. کسب رکورد های تولید در واحد های احیاء مستقیم فولاد خوزستان که از کاتالیست خوارزمی بهره می گیرند در ماه های اخیر، افتخاریست که امید داریم در آینده نزدیک در واحد های جدید تکرار گردد.

 

photo_2022-01-02_17-47-32

 

دیدگاه تان را بنویسید