224326

اطلاعیه ثبت نام جهت طرح مسکن ملی/ ذوب آهن اصفهان

دنیای معدن: بدینوسیله به اطلاع همکاران شاغل فاقد مسکن می رساند نظر به اعلام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در راستای طرح حمایتی مسکن ملی(مصوبه هیات محترم دولت)، کارکنانی که در سامانه طرح حمایتی مسکن ملی ثبت نام نموده و دارای شرایط مندرج در سایت مربوطه (https:‌/‌/saman.mrud.ir) می باشند، تا تاریخ 26‌/08‌/1400(چهارشنبه) فرصت دارند جهت ارسال اطلاعات خود(شماره کارمندی، شماره ملی، سمت، سابقه بیمه و تعداد افراد تحت تکلف) به روابط صنعتی قسمت مربوطه مراجعه نمایند.

به گزارش دنیای معدن، کلیه متقاضیان می بایست قبل از ارسال اطلاعات به راوبط صنعتی قسمت در سامانه طرح حمایتی مسکن ملی(https:‌/‌/saman.mrud.ir) ثبت نام نموده باشند.

به اطلاعات ارسالی بعد از تاریخ 26‌/08‌/1400 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 مدیریت خدمات و امور رفاهی

 

دیدگاه تان را بنویسید