243766

«کارگروه رسیدگی به اعتراضات موارد خاص اجرای طرح رتبه بندی معلمان» تشکیل شد

دنیای معدن: در راستای تسهیل شرایط رسیدگی به مراجعات خاص فرهنگیان با موضوع رتبه بندی، «کارگروه رسیدگی به اعتراضات موارد خاص اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان» تشکیل شد.

به گزارش دنیای معدن از فارس، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه به استناد نامه شماره ۱۲۵۱۴ مورخ ۲۰ فروردین۱۴۰۲  سازمان بازرسی کل کشور و در اجرای بند ۳ مصوبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه هیئت ممیزه مرکزی و به تجویز تبصره ذیل ماده۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان، کارگروهی تحت عنوان «کارگروه رسیدگی به اعتراضات موارد خاص اجرای طرح رتبه بندی معلمان» با مسؤولیت روسای هیأت‌های ممیزه در سطح استان با دبیری رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، عضویت معاونان مدیرکل، مدیر منابع انسانی رئیس اداره حراست، رئیس اداره فناوری و متناظر آن در مناطق و نواحی آموزش و پرورش تشکیل و ضمن رصد دقیق فرایند رتبه بندی و پیش بینی رویدادهای احتمالی در اجرای این فرایند نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب اقدام خواهد کرد.

در همین راستا جهت تسهیل شرایط رسیدگی به مراجعات خاص همکاران در امر رتبه بندی در شرایط خاص نظیر:

عدم دسترسی به شبکه اینترنت در مناطق عشایری و مرزی با تایید رئیس هیات ممیزه منطقه.

 فوت بستگان درجه یک همکار در بازه زمانی ثبت اعتراض با ارائه گواهی فوت معتبر.

بیماری حاد فرد و یا بستگان درجه یک وی با ارائه گواهی بستری و پذیرش بیمارستان یا واحد درمانی.

مسافرت‌های از پیش تعیین شده به خارج از کشور با ارائه گذرنامه دارای مهر خروج و ورود از مرزهای قانونی.

بروز اشتباهات موثر در تشخیص فرآیندها به اتکای دلایل موجه و اسناد مثبته قابل قبول در چارچوب قانون و آئین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان با تأیید رئیس هیات ممیزه منطقه.

 معاذیر قانونی انتظامی یا قضایی.

کارگروه مزبور ضمن بررسی مستندات و دلایل در صورت احراز شرایط عذر موجه همکار مشمول با تصویب هیات ممیزه ذی ربط می‌تواند نسبت به ایجاد فرصت اعتراض یا ویرایش آن صرفاً برای یک نوبت و حداکثر برای مدت زمان معین (۴۸) ساعت از زمان صدور اجازه کارگروه موارد خاص طبق زمانبندی جدول زمانبندی تصمیم‌گیری نماید.

 

دیدگاه تان را بنویسید