240552

اظهارات مهم رئیسی درباره رتبه بندی معلمان

دنیای معدن:  رئیسی در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از ۱۱ سال رتبه‌بندی معلمان را دولت سیزدهم اجرایی کرد. ماهیانه به‌طور متوسط ۱۵ همت اوراق مالی که قبلا خرج شده توسط دولت پرداخت می‌شود.

به گزارش دنیای معدن، رئیسی در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از ۱۱ سال رتبه‌بندی معلمان را دولت سیزدهم اجرایی کرد. ماهیانه به‌طور متوسط ۱۵ همت اوراق مالی که قبلا خرج شده توسط دولت پرداخت می‌شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید