235496

بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ نیروهای شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی وزارت بهداشت

دنیای معدن: بخشنامه نحوه افزایش حقوق نیروهای تحت پوشش شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شد.

به گزارش دنیای معدن، بخشنامه نحوه افزایش حقوق نیروهای تحت پوشش شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شد.

در این بخشنامه آمده است:

معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور و سازمان‌های وابسته

با سلام و احترام؛

در راستای اجرای تبصره (۲) بند (پ) ماده (۱۰) دستورالعمل خرید خدمات گروه پرستاری در بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و درمانی مصوب هیأت امناء موضوع تبصره ماده (۲۲) آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و در اجرای بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویبنامه شماره ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ه– مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران، موارد ذیل با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت اجرا در سال ۱۴۰۱ ابلاغ می‌شود:

۱- تمدید قرارداد با نیروهای گروه پرستاری تحت پوشش شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی، در صورت وجود اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی با در نظر گرفتن مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ نسبت به حقوق پایه پرداخت شده برای سال ۱۴۰۰، بلامانع می‌باشد.

۲- از اول سال ۱۴۰۱، حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱.۳۹۳. ۲۵۰ ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاره ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۱ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۳۸ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۷۱.۷۲۲ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز، مزد ثابت سایر کارگران، نباید از مبلغ ۱.۳۹۳. ۲۵۰ ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) بند (۱) کمتر شود.

۳- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۱، دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک و با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی ذیل، صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: بر اساس مصوبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۱ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگراه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

الف- نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۱ روزانه ۳۸ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آن‌ها در سال ۱۴۰۰) به اضافه روزانه ۱۷۱.۷۲۲ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۱ = ۱۷۱۷۲۲ + (۱.۳۸ * آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۰)

تبصره ۱: چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۱.۳۹۳. ۲۵۰ ریال در روز شود، مبلغ ۱.۳۹۳. ۲۵۰ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل با عرف و ریه کارگا جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۴۰۰) و نظایر آن‌ها.

تبصره ۳: ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معاد ۳۸ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۴۰۰) از ابتدای سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایای طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند) در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

ب: نحوه اجرای نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۱

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ در مورد کارگرانی که از ۱/۱/۱۴۰۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آن‌ها سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریای یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۳۸ درصد نمی‌شود.

تبصره ۲: از ابتدای سال ۱۴۰۱ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمولین قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در واحدهایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

۴- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم یا موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۸.۵۰۰. ۰۰۰ (هشت میلیون پانصد هزار) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

۵- بر اساس تصویبنامه شماره ۴۲۲۹۴/۵۹۷۰۳ه– مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۱، ماهانه مبلغ ۵.۵۰۰. ۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) ریال تعیین می‌شود.

۶- حداقل و حداکثر نرخ ساعت برای انعقاد قرارداد پاره ساعتی با پرستاران موضوع بخشنامه شماره ۷۳۰/۲۰۹/د مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳، به نسبت به ارقام سال ۱۴۰۰ برابر جدول پیوست افزایش می‌یابد.

۷- دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه به منظور نظارت بهتر و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و همچنین پرداخت به موقع مطالبات افراد بکار گرفته شده و جلوگیری از هر گونه نارضایتی احتمالی، بر اساس تبصره (۲) ماده (۵۵) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می‌توانند در صورت نیاز برابر مقررات موجود از مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت خرید خدمت نمایند.

۸- سود مدیریتی (حق الزحمه) شرکت تأمین کننده نیروی انسانی طرف قرارداد، تابع توافق بین دانشگاه ها/ دانشکده‌ها و پیمانکار با رعایت مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ه– مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت دولت می‌باشد.

۹- مؤسسه می‌تواند مبالغ مقرر در بند یک این بخشنامه را در صورت وجود اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل درآمدهای اختصاصی برای نیروهای شرکتی بکارگیری شده در سایر مشاغل نیز رعایت نماید.

۱۰- در انعقاد قراردادهای مؤسسه با شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، شرکت مکلف شود نسبت به رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار اقدام نماید. چنانچه با اجرای طرح مذکور، حقوق و مزایای نیروهای تحت پوشش نسبت به قرارداد قبل کاهش یابد، مابه‌التفاوت آن به رقم «خدمات رفاهی» در قرارداد اضافه شود.

۱۱- لازم به ذکر است هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید حتی در قالب شرکت‌های پیمانکاری، صرفاً با مجوز این معاونت امکان‌پذیر است.

۱۲- پرداخت حقوق و مزایای این عزیزان جزء پرداخت‌های اجتناب ناپذیر تلقی شده و می‌بایست در موعد مقرر پرداخت شود.

۱۳- مؤسسه می‌تواند به منظور ارتقاء سطح خدمات قابل ارائه توسط نیروهای موصوف، بحث آموزش‌های مداوم، ضمن خدمت و ارزیابی عملکرد سالانه را مد نظر قرار دهد.

۱۴- سایر موارد ذکر نشده در این بخشنامه تابع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید