240134

به بهانه ۵ دی روز ملی ایمنی در برابر زلزله:

ضرورت ایجاد سامانه های هشدار سریع زلزله

دنیای معدن: بهرم کلانتری رئیس ایمنی فنی و فرایند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر:

به گزارش دنیای معدن، بلایای طبیعی دارای انواع گوناگونی هستند که زلزله، سیل، طوفان، گردباد، سونامی، تگرگ، بهمن، رعد  برق، تغییرات شدید درجه حرارت، خشکسالی و آتشفشان نمونه هایی از این بلایای طبیعی به شمار می آیند. کشور ایران در کمربند جهانی زلزله قرار دارد و به همین سبب زلزله وجه غالب و اصلی بلایایی است که هرچند یکبار نقطه ای از کشورمان را در معرض آسیب و بحران قرار می دهد. همچنین وجود نقاط جمعیتی متراکم ایران را به کشور آسیب پذیر در برابر زلزله تبدیل کرده است، بنابر مطالعات موردی انجام شده در خصوص مدیریت بحران و سوانح در قرن اخیر، پیشرفت های شایان توجه بشر در عرصه علوم به ویژه علوم طبیعی به افزایش ظرفیت سامانه های هشدار سریع و زودهنگام به ویژه در مقابل وقایع طبیعی، غیرطبیعی، آب و هوایی و سوانح انسان ساخت در کنار کلانشهر های مستعد وقوع اینگونه حوادث انجامیده و توانسته به عنوان ابزاری مم در مقابله با بلابا و حوادث یادشده مورد استفاده قرار گیرد.
قبل از وقوع بحران ها و سوانح اغلب نشانه های هشدار دهنده ای وجود دارد که احتمال وقوع بلایی را خبر می دهند.
سامانه های هشدار سریع و زود هنگام شانل زنجیره ای از اقداماتی همچون شناخت مخاطرات و ترسیم نقشه آن، پایش و پیش بینی حوادث قریب الوقوع، پردازش اطلاعات و انتشار اخطار های قابل فهم برای مرم و انجام اقدامات مناسب و به موقع در پاسخ به این هشدار ها است. ایجاد و راه اندازی سامانه هشدار سریع به توانمندسازی افراد و جوامع در معرض خطر کمک میکند تا برای اقدام و عکس العمل مناسب به منظور کاهش خسارات مالی و جانی در مقابل تهدید های ناشی از وقوع بلایا و بحران ها فرصت کافی داشته باشند. 
ایجاد سامانه مدیریت پیش بینی و هشدار سریع از سوی سارزمان های دخیل در امر مدیریت بحران و سوانح برای بلایای طبیعی به ویژه در کلان شهر های بزرگ که مراکز تراکم انسانی، انرژی، اقتصادی و نظایر آن هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.|
سامانه هشدار سریع هنگام یک فرایند زنجیر وار و پیوسته است که سازمان های کلیدی مسئول در امر مدیریت بحران، جوامع در سطح ملی و محلی، سازمان هایی که به نحوی از انحاء در مراحل مختلف چرخه مدیریت بلایا درگیر می شوند، سیاستگذاران و هیات دولت همه مشارکت کنندگان اصلی این سامانه به شمار می آیند.
در نزدیکی کشور ما سامانه هشدار سریع برای شهر استانبول و ترکیه طراحی و اجرا شده است.

دیدگاه تان را بنویسید