223985

ممیزی مراقبتی از سیستم های مدیریت یکپارچه مجتمع معدنی سرب و روی انگوران

دنیای معدن: ممیزی مراقبتی از سیستم های مدیریت یکپارچه مجتمع معدنی سرب و روی انگوران در تاریخ های ۱۷ و ۱۸ آبانماه سال جاری انجام و این مجتمع موفق به تمدید گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵،۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ برای پانزدهمین سال متوالی شد.

به گزارش دنیای معدن، این دوره از ممیزی به واسطه محدودیت های کرونایی به روش آنلاین و با نظارت ستاد انجام پذیرفت و مجتمع انگوران با ثبت نقاط بهبود در زمینه انجام ممیزی های داخلی- ارزیابی و تحلیل ریسک ها و حوادث و اکتشافات جدید در پهنه محدوده معدن و سایر موارد موفق به تمدید ایزو شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید