240258

افزایش ۱۲۸ درصد ی ارزش صادرات بخش معدن در فارس

دنیای معدن-رئیس سازمان صنعت، معد ن و تجارت فارس گفت: طبق آمار میزان صاد رات د ر بخش معاد ن و صنایع معد نی استان فارس د ر هشت ماه امسال د ر مقایسه با مد ت مشابه سال قبل ۱۲۸ د رصد افزایش یافته است.

به گزارش دنیای معدن، حمیدرضا ایزد ی افزود : در این مدت ۲۵۸ میلیون تن از مواد و فرآورد ه های معدنی استان فارس با ارزش ۳۷۲ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اشاره به این که یکی از رویکرد های د ولت سیزد هم جلوگیری از خام فروشی محصولات و مواد معدنی است، گفت: در ماه های اخیر گام های بسیار بزرگی جهت جلوگیری از خام فروش مواد معدنی استان برای ایجاد صنایع معدنی برد اشته شده است.

ایزد ی اد امه د اد : هرچند عمد ه مواد معد نی استان د ر صنایع مصرف کنند ه استان و کشور مورد استفاد ه قرار می گیرد، اما صاد رات مواد خام معد نی از جمله سنگ های تزئینی از نقاط ضعف این بخش محسوب می شود.

 

ایزد ی گفت: د ر استان فارس جلوگیری از خام فروشی مواد معد نی از سیاست های اصلی سازمان صنعت، معد ن و تجارت است و با این هد ف، ایجاد واحد های صنایع معد نی، توسعه فعالیت های صنایع فعلی، ایجاد زیرساخت برای معاد ن از جمله طرح های برق رسانی به معاد ن سنگ آهن شمال استان، آسفالت جاد ه معاد ن خاک نسوز و صنعتی شمال استان و همکاری و هماهنگی با واحد د انش بنیان د ر حال انجام است.

رئیس سازمان صنعت، معد ن و تجارت فارس اضافه کرد : احد اث واحد های کاشی و سرامیک د ر شمال استان نیز با هد ف ایجاد ارزش افزود ه د ر خاک های نسوز و صنعتی شمال استان انجام می شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید