237424

آگهی مزایده عمومی شماره ۷۳-۱۴۰۱/۶ ت (نوبت دوم)

دنیای معدن: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” فروش ۹ تن کنسانتره آنتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد میلیون) ریال، برگزار نماید.

به گزارش دنیای معدن، تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ و مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ می­ باشد.

 

دیدگاه تان را بنویسید