235891

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره 47-1401/5 ت (نوبت اول)

دنیای معدن: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد " انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مقاومت سنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان 20 هزار قرائت در آنومالی های ابلاغی در استان های مختلف " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 650.000.000 ریال (ششصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 1401/05/09 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 1401/05/19 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1401/05/29 و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ 1401/05/30 برگزار می گردد.

علاقمندان شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

 

دیدگاه تان را بنویسید