233998

مدیر طرح و برنامە سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور:

رونق‌بخشی بە معادن از جملە اهداف نقشەهای ژئوشیمیایی است

دنیای معدن: مدیر طرح و برنامە سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: نقشەهای ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی با هدف رونق بخشی بە چرخە معدن و اکتشاف در نظرگرفتە شدە است.

به گزارش دنیای معدن، رضا جدیدی امروز (۱۰خرداد) در دوازدهمین جلسه شورای معدن استان اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بیانیە گام دوم انقلاب کلید واژەهای و نقاط کلیدی در خصوص بهرەگیری از توان سرزمینی، بهرەگیری مناسب از منابع طبیعی و معدنی کشور و تاکید بر ظرفیت‌های مغفول ماندە و استفادە از جریانات و آمایش کشور آوردە شدە است.

وی بیان کرد: ماهیت ذاتی سازمان زمین‌شناسی کار حاکمیتی در زمینە تولید اطلاعات پایە در حوزە زمین‌شناسی است کە بە زیرساخت عمران کشور و اطلاعات اکتشافی بازمیگردد.

 مدیر طرح و برنامە سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در خصوص چالش‌های موجود  در حکمرانی معدن عنوان کرد: در حال حاضر در کشور دو چالش در حوزە معدن وجود دارد کە یکی در حوزە ذخایر معدنی بوده و نیازمند شناسایی‌های جدید و اکتشافات ذخایر کە هنوز تشخیص دادە نشدە و پنهان است.

جدیدی در ادامە بیان کرد: دومین چالش در بحث نیروی انسانی متخصص در بخش معدن است کە بعدها منجر بە تعریف طرح تحول در کشور خواهد شد کە استان کردستان اولین استان و مقصد ما در کشور است.

وی اضافە کرد: فعالیت‌های اکتشافی و زمین‌شناسی باتوجە بە اینکە منابع یک کشور را در برمی‌گیرد، جزو امور حاکمیتی محسوب می‌شود و با بخش خصوصی در تضاد نیست.

جدیدی خاطرنشان کرد: سازمان زمین‌شناسی برخلاف تصور، رقیب بخش خصوصی نیست و یک سازمان حاکمیتی است کە انتفاع اقتصادی ندارد و ماهیت تشکیل این سازمان کاهش ریسک سرمایەگذاری، تولید اطلاعات پایە برای سرمایەگذاران و بحث‌های عمران و زیرساخت‌های معدن کشور است.

وی یادآور شد: بخش خصوصی در حوزە اکتشافات جدید و فعالیت آن در قالب بحث‌های اقتصادی و اکتشافات موضعی انجام می‌دهد و تولید اطلاعات پایە با توجە بە داشتن ریسک بالا در شان بخش خصوصی نیست.

جدیدی در خصوص وظایف سازمان زمین‌شناسی اظهار کرد: یکی از این وظایف تولید ثروت و دیگری جلوگیری از هدررفت ثروت در کشور و دیگری شناسایی و کاهش مخاطرات است.

وی تصریح کرد: از طریق تولید اطلاعات پایە در حوزە زمین‌شناسی و مخاطرات پایش و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جدیدی در خصوص نقشەهای طرح تحول در کردستان بیان کرد: یکی از عنوان نقشەهایی کە در طرح تحول در استان کردستان در نظر گرفتە شدە است؛ نقشەهای زمین‌شناسی است کە در راستای عمران، زیرساخت و شریان‌های حیاتی و محیط زیست است.

وی یادآور شد: نقشەهای ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی با هدف رونق بخشی بە چرخە معدن و اکتشاف در نظرگرفتە شدە است.

جدیدی در خصوص مخاطرات طبیعی در کشور افزود: طی سالیان اخیر تغییرات آب و هوایی و تغییر اقلیم، آلودگی هوا، افزایش فرونشست‌ها را شاهد هستیم کە با مطالعات زمین‌شناسی تولید اطلاعات پایە زمین‌شناسی مشخص می‌شود و نتایج آن در اختیار استان قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: کشور ایران در زمرە کشورهای پرمخاطرە بە لحاظ زمین لرزە، سیل، فرونشست، تغییراقلیم و ... قرار دارد کە لزوم اطلاعات پایە زمین‌شناسی و مخاطرات را بیشتر می‌کند.

جدیدی ادامە داد: نقشەهای ملی کە در آمایش مخاطرات در کشور تهیە شدە است کە در واقع برنامە ششم توسعە از سال ۹٦ بە بعد تهیە شدە است.

وی اضافە کرد: گسترە فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی در حوزە تولید اطلاعات پایە زمین‌شناسی، ترازنامە منابع معدنی در کشور و پایش ذخایر معدنی و برنامەریزی هدفمند اکتشاف است کە در همە دنیا و کشورهای توسعە یافتە تقسیم‌بندی منابع طبیعی انجام شدە است؛ کە متاسفانە در کشور ما تا بە امروز بە صورت هدفمند مدون انجام نشدە است و این مهم نیازمند همکاری تمام شئونات حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

جدیدی افزود: ما بە دنبال ترازنامە مواد معدنی در کشور و برنامە‌ریزی هدفمند اکتشافات هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ٨۰۰ لایە مکان محور در قالب ۱۰۰ عنوان نقشە در سازمان زمین‌شناسی تولید می‌شود.ایسنا

 

دیدگاه تان را بنویسید