251564

نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان تغییر کرد

دنیای معدن؛ با تمرکز کلیه امور کارمندان بازنشسته در سازمان بازنشستگی کشوری، پرداخت حقوق کارمندان بازنشسته از طریق این سازمان انجام خواهد شد. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری در آینده به کارمندان بازنشسته و شاغل کشور وام مسکن و سایر وام‌های ضروری خواهد داد.

به گزارش دنیای معدن، منصور کاشانیان رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در گفتگویی با خبرنگار روزنامه اطلاعات در مور فعالیت‌های آینده این سازمان گفت: با طرحی که سازمان بازنشستگی در جهت مکانیزه کردن سیستم بازنشستگی دارد پرونده‌های کلیه کارمندان شاغل و بازنشسته دولت به وسیله ماشین تهیه و تکمیل می‌شود و هرگونه تغییر در حقوق آنان و تعیین کسور مختلف نیز به وسیله ماشین محاسبه می‌گردد.

در حال حاضر بیش از یک صد هزار نفر کارمند بازنشسته و وظیفه بگیر در سراسر کشور وجود دارند که سالیانه حدود ۱۵ هزار نفر به آن‌ها اضافه میشود. بر اساس مطالعاتی که شروع شد با تمرکز امور بازنشستگان در سازمان بازنشستگی در آینده تمام وجوه متعلق به کارمندان بازنشستگان فوق راسا بوسیله این سازمان و پس از تشکیل بانک بازنشستگی از طریق این بانک پرداخت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید