250793

پرداخت حقوق بازنشستگی قضات بر چه مبنایی خواهد بود؟

دنیای معدن: معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از پرداخت حقوق بازنشستگی قضات بر مبنای سال آخر منتهی به بازنشستگی خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه عنوان کرد: با عنایت به ایراد شورای محترم نگهبان به ماده الحاقی ۳۱ برنامه هفتم توسعه و اصلاحیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مذکور، برقراری حقوق بازنشستگی برای تمامی بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانک ها) بر مبنای ضریب حقوق سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی می باشد و محدود به سال سی ام خدمت نیست.

این مقام عالی قضایی اظهار داشت: بر اساس تبصره یک ماده مذکور، حقوق بازنشستگان قضایی بر اساس قوانین خاص خود تعیین می شود. لذا حقوق بازنشستگی قضات همچون گذشته بر اساس حقوق آخرین سال خدمت منتهی به بازنشستگی محاسبه و پرداخت می گردد. همچنین تبصره ۲ ماده مذکور مقرر می دارد، معافیت از پرداخت کسور بیمه شدگان پس از سی سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در این ماده نمی باشد.

شایان ذکر است، پیش از این بر مبنای ماده الحاقی ۳۱ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانک ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است، لحاظ شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید