237282

واریز وام ۱۵میلیون تومانی نوبت اول به حساب بازنشستگان

دنیای معدن: وام پانزده میلیون تومانی به حساب بازنشستگان کشوری واریز شد.

به گزارش دنیای معدن، واریز وام ضرروی پانزده میلیون تومانی به حساب بازنشستگان مشمول انجام شد؛ مشمولان نوبت اول توانستند این وام را دریافت کنند.

این واریزی نوبت اول از سال ۱۴۰۱ بود که از سوی بانک صادرات به حساب  ۳۱ هزارو ۴۷۹  بازنشسته کشوری واریز شد؛ تعدادی از بازنشستگان در نوبت صبح وام خود را دریافت کردند اما تا پایان عصر، واریزی به حساب تمام مشمولان صورت گرفت.

 

دیدگاه تان را بنویسید