244011

قیمت آهن ,میلگرد 1402/03/02

دنیای معدن: قیمت آهن ,میلگرد 1402/03/02

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۴,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۵,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۶,۰۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

 

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲۷,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲۷,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

 

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی - ۷ ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

 

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ --- (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ --- (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ --- (۰.۰۰%)۰ 

 

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

 

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۳۸,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۳۶,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۳۵,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

 

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ --- (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰ 

 

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

سیم آرماتور - ۳ و ۴ - ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو حرارتی - - ۲۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو زیگزاگ - - ۲۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ و ۲.۵ - ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ و ۲.۵ - ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

 

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو خاموت ۸ - - - ۳۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو خاموت ۱۰ - - - ۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو خاموت مهندسی ۸ - - - ۳۰,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ - - - ۲۸,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ - - - ۳۰,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ - - - ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

 

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۴۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

  • یاس ارسالی در پاسخ

    تا کی روند سعودی بازار آهن رو باید داشته باشیم

دیدگاهتان را بنویسید