242295

قیمت آهن ,میلگرد 1401/12/27

دنیای معدن: قیمت آهن ,میلگرد 1401/12/27

تیر آهن

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر شاخه تیرآهن ۱۲     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۱۲۲     ۴,۲۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر شاخه تیرآهن ۱۴     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۱۵۵     ۴,۶۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر شاخه تیرآهن ۱۶     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۱۹۵     ۶,۴۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر شاخه تیرآهن ۱۸     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۲۲۵     ۶,۱۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر شاخه تیرآهن ۲۰     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۲۷۶     ۷,۳۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر شاخه تیرآهن ۲۲     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۳۱۵     ۹,۵۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر شاخه تیرآهن ۲۴     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۳۶۹     ۱۲,۵۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر شاخه تیرآهن ۲۷     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۴۳۴     ۱۱,۵۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر شاخه تیرآهن ۳۰     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۵۰۰     ۱۵,۰۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰   

میلگرد

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو میلگرد ۶.۵         کلاف     ۴.۵     ۲۹,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو میلگرد ۸     قزوین     شاخه     ۶     ۲۸,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو میلگرد ۱۰     قزوین     ۱۲ متری     ۷.۵     ۲۷,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو میلگرد ۱۲     قزوین     ۱۲ متری     ۱۱     ۲۷,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو میلگرد ۱۴     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۱۵     ۲۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو میلگرد ۱۶     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۱۹     ۲۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو میلگرد ۱۸     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۲۵     ۲۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو میلگرد ۲۰     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۳۰     ۲۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو میلگرد ۲۵     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۴۷     ۲۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰  

هر کیلو میلگرد ۲۸     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۵۶     ۲۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو میلگرد ۳۲     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۷۵     ۲۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو میلگرد ۲۲     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۳۶     ۲۸,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰   

پروفیل

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹     ایرانی     پروفیل درب و پنجره     هر متر ۲.۴۴     ۳۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹]

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰     ایرانی     شاخه     ۴.۵     ۳۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰     ایرانی     -     ۷     ۳۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۹.۵     ۳۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۱۶     ۳۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۱۷     ۳۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰     ایرانی     شاخه     ۱۵     ۳۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰     ایرانی     شاخه     ۱۹     ۳۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰     ایرانی     شاخه     ۲۷     ۳۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰     ایرانی     شاخه     ۲۳     ۳۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰   

ناودانی

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو ناودانی ۶.۵         ۶ متری     ۴۲     ۲۹,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ناودانی ۸         ۶ متری     ۴۲     ۲۹,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو ناودانی ۱۰         ۶ متری     ۵۲     ۲۹,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو ناودانی ۱۲         ۶ متری     ۶۴     ۲۹,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ناودانی ۱۴         ۱۲ متری     ۱۵۵     ۲۹,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰  

هر کیلو ناودانی ۱۶         ۱۲ متری     ۱۷۰     ---     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ناودانی ۱۸         ۱۲ متری     ۲۱۵     ---     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ناودانی ۲۰         ۱۲ متری     ۲۳۰     ---     (۰.۰۰%)۰   

نبشی

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو نبشی ۳     ایرانی     ۶ متری     ۹     ۲۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو نبشی ۴     ایرانی     ۶ متری     ۱۵     ۲۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو نبشی ۵     ایرانی     ۶ متری     ۲۲     ۲۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو نبشی ۶     ایرانی     ۶ متری     ۳۲     ۲۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو نبشی ۸     ایرانی     ۶ متری     ۵۸     ۲۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو نبشی ۱۰     ایرانی     ۶ متری     ۹۰     ۲۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو نبشی ۱۲     ایرانی     ۶ متری     ۱۳۰     ۲۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰   

ورق سیاه

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو ورق سیاه ۲     فولاد مبارکه     رول     ۱۲     ۳۷,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو ورق سیاه ۳     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۲۲۰     ۳۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ورق سیاه ۴     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۲۹۰     ۳۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ورق سیاه ۵     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۳۶۰     ۳۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ورق سیاه ۶     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۴۳۵     ۳۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ورق سیاه ۸     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۵۸۰     ۳۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ورق سیاه ۱۰     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۷۲۰     ۳۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ورق سیاه ۱۲     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۸۶۵     ۳۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ورق سیاه ۱۵     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۱۰۸۰     ۳۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ورق سیاه ۲۰     اکسین     ۱/۵*۶     ۱۴۴۵     ۳۲,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰  

هر کیلو ورق سیاه ۲۵     اکسین     ۱/۵*۶     ۱۸۰۵     ۳۲,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ورق سیاه ۳۰     اکسین     ۱/۵*۶     ۲۱۶۵     ۳۲,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰    

تسمه

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو تسمه ۵*۲۰     ایرانی     ۱۲ متری     ۲     ۲۶,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو تسمه ۵*۲۵     ایرانی     ۱۲ متری     -     ۲۶,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو تسمه ۵*۳۰     ایرانی     ۱۲ متری     -     ۲۶,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو تسمه ۵*۴۰     ایرانی     ۱۲ متری     -     ۲۵,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو تسمه ۵*۵۰     ایرانی     ۱۲ متری     -     ۲۵,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

مفتول

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

سیم آرماتور     -     ۳ و ۴     -     ۳۴,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو حرارتی         -     -     ۲۸,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو زیگزاگ         -     -     ۲۸,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو سیم فابریک         ۱.۵ و ۲.۵     -     ۳۴,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو سیم تسمه         ۱.۵ و ۲.۵     -     ۳۴,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰    

خاموت

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو خاموت ۸     -     -     -     ۲۸,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو خاموت ۱۰     -     -     -     ۲۶,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو خاموت مهندسی ۸     -     -     -     ۲۸,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰     -     -     -     ۲۶,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸     -     -     -     ۲۸,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰     -     -     -     ۲۶,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰   

ورق گالوانیزه

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۵۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۵۵,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰  

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۵۲,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰  

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۵۲,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۴۹,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۴۹,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰   

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۴۹,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰  

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵/۷     ۴۹,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰    

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۵۷,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰  

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۵۲,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰    

 

دیدگاهتان را بنویسید