235776

قیمت آهن ,میلگرد 1401/05/08

دنیای معدن: قیمت آهن ,میلگرد 1401/05/08

تیر آهن

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر شاخه تیرآهن ۱۲     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۱۲۲     ۲,۲۸۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۲]

هر شاخه تیرآهن ۱۴     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۱۵۵     ۲,۸۶۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۴]

هر شاخه تیرآهن ۱۶     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۱۹۵     ۳,۴۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۶]

هر شاخه تیرآهن ۱۸     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۲۲۵     ۳,۸۵۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۸]

هر شاخه تیرآهن ۲۰     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۲۷۶     ۴,۸۲۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۰]

هر شاخه تیرآهن ۲۲     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۳۱۵     ۵,۴۳۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۲]

هر شاخه تیرآهن ۲۴     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۳۶۹     ۶,۹۳۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۴]

هر شاخه تیرآهن ۲۷     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۴۳۴     ۷,۷۴۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۷]

هر شاخه تیرآهن ۳۰     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۵۰۰     ۱۲,۳۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۳۰]

میلگرد

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو میلگرد ۶.۵         کلاف     ۴.۵     ۱۹,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۶.۵]

هر کیلو میلگرد ۸     قزوین     شاخه     ۶     ۱۶,۴۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۸]

هر کیلو میلگرد ۱۰     قزوین     ۱۲ متری     ۷.۵     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۰]

هر کیلو میلگرد ۱۲     قزوین     ۱۲ متری     ۱۱     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۲]

هر کیلو میلگرد ۱۴     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۱۵     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۴]

هر کیلو میلگرد ۱۶     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۱۹     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۶]

هر کیلو میلگرد ۱۸     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۲۵     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۸]

هر کیلو میلگرد ۲۰     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۳۰     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۰]

هر کیلو میلگرد ۲۵     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۴۷     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۵]

هر کیلو میلگرد ۲۸     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۵۶     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۸]

هر کیلو میلگرد ۳۲     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۷۵     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۳۲]

هر کیلو میلگرد ۲۲     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۳۶     ۱۵,۹۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۲]

پروفیل

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹     ایرانی     پروفیل درب و پنجره     هر متر ۲.۴۴     ۲۱,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹]

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰     ایرانی     شاخه     ۴.۵     ۲۱,۱۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰]

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵     ایرانی     شاخه     ۵.۵     ۲۱,۱۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵]

هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۶.۵     ۲۱,۱۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰]

هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵     ایرانی     شاخه     ۹     ۲۱,۰۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵]

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰     ایرانی     -     ۷     ۲۱,۰۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰]

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۹.۵     ۲۱,۰۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰]

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۱۶     ۲۱,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰]

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۱۷     ۲۱,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰]

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰     ایرانی     شاخه     ۱۵     ۲۱,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰]

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰     ایرانی     شاخه     ۱۹     ۲۱,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰]

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰     ایرانی     شاخه     ۲۷     ۲۱,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰]

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰     ایرانی     شاخه     ۲۳     ۲۱,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰]

ناودانی

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو ناودانی ۶.۵         ۶ متری     ۴۲     ۱۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۶.۵]

هر کیلو ناودانی ۸         ۶ متری     ۴۲     ۱۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۸]

هر کیلو ناودانی ۱۰         ۶ متری     ۵۲     ۱۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۰]

هر کیلو ناودانی ۱۲         ۶ متری     ۶۴     ۱۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۲]

هر کیلو ناودانی ۱۴         ۱۲ متری     ۱۵۵     ۱۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۴]

هر کیلو ناودانی ۱۶         ۱۲ متری     ۱۷۰     ---     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۶]

هر کیلو ناودانی ۱۸         ۱۲ متری     ۲۱۵     ---     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۸]

هر کیلو ناودانی ۲۰         ۱۲ متری     ۲۳۰     ---     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۲۰]

صفحه ستون

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو ورق ۸     فولاد مبارکه     برش خورده     -     ۲۰,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۸]

هر کیلو ورق ۱۰     فولاد مبارکه     برش خورده     -     ۲۰,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۱۰]

هر کیلو ورق ۱۲     فولاد مبارکه     برش خورده     -     ۲۰,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۱۲]

هر کیلو ورق ۱۵     فولاد مبارکه     برش خورده     -     ۲۰,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۱۵]

هر کیلو ورق ۲۰     اکسین / کاویان     برش خورده     -     ۲۰,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۲۰]

هر کیلو ورق ۲۵     اکسین / کاویان     برش خورده     -     ۲۰,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۲۵]

نبشی

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو نبشی ۳     ایرانی     ۶ متری     ۹     ۱۷,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۳]

هر کیلو نبشی ۴     ایرانی     ۶ متری     ۱۵     ۱۷,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۴]

هر کیلو نبشی ۵     ایرانی     ۶ متری     ۲۲     ۱۷,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۵]

هر کیلو نبشی ۶     ایرانی     ۶ متری     ۳۲     ۱۷,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۶]

هر کیلو نبشی ۸     ایرانی     ۶ متری     ۵۸     ۱۷,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۸]

هر کیلو نبشی ۱۰     ایرانی     ۶ متری     ۹۰     ۱۷,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۱۰]

هر کیلو نبشی ۱۲     ایرانی     ۶ متری     ۱۳۰     ۱۷,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۱۲]

ورق سیاه

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو ورق سیاه ۲     فولاد مبارکه     رول     ۱۲     ۲۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۲]

هر کیلو ورق سیاه ۳     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۲۲۰     ۱۹,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۳]

هر کیلو ورق سیاه ۴     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۲۹۰     ۱۹,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۴]

هر کیلو ورق سیاه ۵     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۳۶۰     ۲۰,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۵]

هر کیلو ورق سیاه ۶     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۴۳۵     ۱۹,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۶]

هر کیلو ورق سیاه ۸     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۵۸۰     ۱۹,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۸]

هر کیلو ورق سیاه ۱۰     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۷۲۰     ۱۹,۴۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۱۰]

هر کیلو ورق سیاه ۱۲     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۸۶۵     ۱۹,۴۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۱۲]

هر کیلو ورق سیاه ۱۵     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۱۰۸۰     ۱۹,۴۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۱۵]

هر کیلو ورق سیاه ۲۰     اکسین     ۱/۵*۶     ۱۴۴۵     ۲۳,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۲۰]

هر کیلو ورق سیاه ۲۵     اکسین     ۱/۵*۶     ۱۸۰۵     ۲۳,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۲۵]

هر کیلو ورق سیاه ۳۰     اکسین     ۱/۵*۶     ۲۱۶۵     ۲۳,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۳۰]

تسمه

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو تسمه ۵*۲۰     ایرانی     ۱۲ متری     ۲     ۱۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۲۰]

هر کیلو تسمه ۵*۲۵     ایرانی     ۱۲ متری     -     ۱۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۲۵]

هر کیلو تسمه ۵*۳۰     ایرانی     ۱۲ متری     -     ۱۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۳۰]

هر کیلو تسمه ۵*۴۰     ایرانی     ۱۲ متری     -     ۱۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۴۰]

هر کیلو تسمه ۵*۵۰     ایرانی     ۱۲ متری     -     ۱۸,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۵۰]

مفتول

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

سیم آرماتور     -     ۳ و ۴     -     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت سیم آرماتور]

هر کیلو حرارتی         -     -     ۱۹,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو حرارتی]

هر کیلو زیگزاگ         -     -     ۱۹,۹۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو زیگزاگ]

هر کیلو سیم فابریک         ۱.۵ و ۲.۵     -     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم فابریک]

هر کیلو سیم تسمه         ۱.۵ و ۲.۵     -     ۲۱,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم تسمه]

خاموت

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو خاموت ۸     -     -     -     ۱۸,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت ۸]

هر کیلو خاموت ۱۰     -     -     -     ۱۷,۱۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت ۱۰]

هر کیلو خاموت مهندسی ۸     -     -     -     ۱۸,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی ۸]

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰     -     -     -     ۱۷,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰]

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸     -     -     -     ۱۸,۳۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی ۸]

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰     -     -     -     ۱۷,۲۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰]

ورق گالوانیزه

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ---     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۷,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۵,۹۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۵,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۱]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵/۷     ۲۵,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۷,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۲]

 

دیدگاهتان را بنویسید