227667

قیمت آهن ,میلگرد 1400/10/18

دنیای معدن: قیمت آهن ,میلگرد 1400/10/18

تیر آهن

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر شاخه تیرآهن ۱۲     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۱۲۲     ۲,۱۴۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۲]

  هر شاخه تیرآهن ۱۴     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۱۵۵     ۲,۴۴۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۴]

  هر شاخه تیرآهن ۱۶     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۱۹۵     ۲,۸۴۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۶]

  هر شاخه تیرآهن ۱۸     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۲۲۵     ۳,۴۲۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۸]

  هر شاخه تیرآهن ۲۰     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۲۷۶     ۴,۳۲۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۰]

  هر شاخه تیرآهن ۲۲     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۳۱۵     ۵,۱۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۲]

  هر شاخه تیرآهن ۲۴     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۳۶۹     ۶,۰۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۴]

  هر شاخه تیرآهن ۲۷     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۴۳۴     ۶,۷۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۷]

  هر شاخه تیرآهن ۳۰     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۵۰۰     ۸,۴۵۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۳۰]

میلگرد

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو میلگرد ۶.۵         کلاف     ۴.۵     ۱۶,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۶.۵]

  هر کیلو میلگرد ۸     قزوین     شاخه     ۶     ۱۵,۷۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۸]

  هر کیلو میلگرد ۱۰     قزوین     ۱۲ متری     ۷.۵     ۱۵,۱۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۰]

  هر کیلو میلگرد ۱۲     قزوین     ۱۲ متری     ۱۱     ۱۵,۱۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۲]

  هر کیلو میلگرد ۱۴     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۱۵     ۱۴,۹۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۴]

  هر کیلو میلگرد ۱۶     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۱۹     ۱۴,۹۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۶]

  هر کیلو میلگرد ۱۸     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۲۵     ۱۴,۹۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۸]

  هر کیلو میلگرد ۲۰     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۳۰     ۱۴,۹۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۰]

  هر کیلو میلگرد ۲۵     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۴۷     ۱۴,۹۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۵]

  هر کیلو میلگرد ۲۸     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۵۶     ۱۴,۹۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۸]

  هر کیلو میلگرد ۳۲     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۷۵     ۱۴,۹۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۳۲]

  هر کیلو میلگرد ۲۲     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۳۶     ۱۵,۰۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۲]

پروفیل

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹     ایرانی     پروفیل درب و پنجره     هر متر ۲.۴۴     ۲۴,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹]

  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰     ایرانی     شاخه     ۴.۵     ۲۴,۴۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰]

  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵     ایرانی     شاخه     ۵.۵     ۲۴,۴۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵]

  هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۶.۵     ۲۴,۴۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰]

  هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵     ایرانی     شاخه     ۹     ۲۴,۳۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵]

  هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰     ایرانی     -     ۷     ۲۴,۳۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰]

  هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۹.۵     ۲۴,۳۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰]

  هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۱۶     ۲۴,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰]

  هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۱۷     ۲۴,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰]

  هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰     ایرانی     شاخه     ۱۵     ۲۴,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰]

  هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰     ایرانی     شاخه     ۱۹     ۲۴,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰]

  هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰     ایرانی     شاخه     ۲۸     ۲۴,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰]

  هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰     ایرانی     شاخه     ۲۷     ۲۴,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰]

  هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰     ایرانی     شاخه     ۲۳     ۲۴,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰]

ناودانی

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو ناودانی ۶.۵         ۶ متری     ۴۲     ۱۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۶.۵]

  هر کیلو ناودانی ۸         ۶ متری     ۴۲     ۱۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۸]

  هر کیلو ناودانی ۱۰         ۶ متری     ۵۲     ۱۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۰]

  هر کیلو ناودانی ۱۲         ۶ متری     ۶۴     ۱۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۲]

  هر کیلو ناودانی ۱۴         ۱۲ متری     ۱۵۵     ۱۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۴]

  هر کیلو ناودانی ۱۶         ۱۲ متری     ۱۷۰     ---     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۶]

  هر کیلو ناودانی ۱۸         ۱۲ متری     ۲۱۵     ---     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۸]

  هر کیلو ناودانی ۲۰         ۱۲ متری     ۲۳۰     ---     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۲۰]

صفحه ستون

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو ورق ۸     فولاد مبارکه     برش خورده     -     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۸]

  هر کیلو ورق ۱۰     فولاد مبارکه     برش خورده     -     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۱۰]

  هر کیلو ورق ۱۲     فولاد مبارکه     برش خورده     -     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۱۲]

  هر کیلو ورق ۱۵     فولاد مبارکه     برش خورده     -     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۱۵]

  هر کیلو ورق ۲۰     اکسین / کاویان     برش خورده     -     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۲۰]

  هر کیلو ورق ۲۵     اکسین / کاویان     برش خورده     -     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۲۵]

نبشی

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو نبشی ۳     ایرانی     ۶ متری     ۹     ۱۷,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۳]

  هر کیلو نبشی ۴     ایرانی     ۶ متری     ۱۵     ۱۶,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۴]

  هر کیلو نبشی ۵     ایرانی     ۶ متری     ۲۲     ۱۶,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۵]

  هر کیلو نبشی ۶     ایرانی     ۶ متری     ۳۲     ۱۶,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۶]

  هر کیلو نبشی ۸     ایرانی     ۶ متری     ۵۸     ۱۶,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۸]

  هر کیلو نبشی ۱۰     ایرانی     ۶ متری     ۹۰     ۱۶,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۱۰]

  هر کیلو نبشی ۱۲     ایرانی     ۶ متری     ۱۳۰     ۱۶,۴۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۱۲]

ورق سیاه

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو ورق سیاه ۲     فولاد مبارکه     رول     ۱۲     ۲۴,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۲]

  هر کیلو ورق سیاه ۳     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۲۲۰     ۲۳,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۳]

  هر کیلو ورق سیاه ۴     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۲۹۰     ۲۳,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۴]

  هر کیلو ورق سیاه ۵     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۳۶۰     ۲۳,۱۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۵]

  هر کیلو ورق سیاه ۶     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۴۳۵     ۲۳,۱۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۶]

  هر کیلو ورق سیاه ۸     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۵۸۰     ۲۴,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۸]

  هر کیلو ورق سیاه ۱۰     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۷۲۰     ۲۳,۱۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۱۰]

  هر کیلو ورق سیاه ۱۲     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۸۶۵     ۲۴,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۱۲]

  هر کیلو ورق سیاه ۱۵     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۱۰۸۰     ۲۴,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۱۵]

  هر کیلو ورق سیاه ۲۰     اکسین     ۱/۵*۶     ۱۴۴۵     ۲۵,۴۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۲۰]

  هر کیلو ورق سیاه ۲۵     اکسین     ۱/۵*۶     ۱۸۰۵     ۲۴,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۲۵]

  هر کیلو ورق سیاه ۳۰     اکسین     ۱/۵*۶     ۲۱۶۵     ۲۴,۵۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۳۰]

تسمه

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو تسمه ۵*۲۰     ایرانی     ۱۲ متری     ۲     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۲۰]

  هر کیلو تسمه ۵*۲۵     ایرانی     ۱۲ متری     -     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۲۵]

  هر کیلو تسمه ۵*۳۰     ایرانی     ۱۲ متری     -     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۳۰]

  هر کیلو تسمه ۵*۴۰     ایرانی     ۱۲ متری     -     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۴۰]

  هر کیلو تسمه ۵*۵۰     ایرانی     ۱۲ متری     -     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۵۰]

مفتول

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  سیم آرماتور     -     ۳ و ۴     -     ۱۸,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت سیم آرماتور]

  هر کیلو حرارتی         -     -     ۱۸,۱۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو حرارتی]

  هر کیلو زیگزاگ         -     -     ۱۸,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو زیگزاگ]

  هر کیلو سیم فابریک         ۱.۵ و ۲.۵     -     ۱۸,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم فابریک]

  هر کیلو سیم تسمه         ۱.۵ و ۲.۵     -     ۱۸,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم تسمه]

خاموت

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو خاموت ۸     -     -     -     ۱۸,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت ۸]

  هر کیلو خاموت ۱۰     -     -     -     ۱۷,۱۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت ۱۰]

  هر کیلو خاموت مهندسی ۸     -     -     -     ۱۸,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی ۸]

  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰     -     -     -     ۱۷,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰]

  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸     -     -     -     ۱۸,۳۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی ۸]

  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰     -     -     -     ۱۷,۲۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰]

ورق گالوانیزه

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ---     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۳۰,۵۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۹,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۹,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۸,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۸,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۸,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۱]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵/۷     ۲۸,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۸,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۸,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۲]

 

دیدگاه تان را بنویسید