کدخبر: 221710 ارسال به دیگران پرینت

قیمت آهن ,میلگرد 1400/07/12

دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1400/07/12

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۱,۹۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳,۰۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۶۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۴,۹۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۵,۴۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۶,۳۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۷,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

  هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف ۴.۵ ۱۷,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱۵,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۱۵,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱۵,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱۵,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱۵,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱۵,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱۵,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱۵,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱۵,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱۵,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱۵,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۲۶,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲۶,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۲۶,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی - ۷ ۲۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

  هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری ۴۲ ۱۷,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری ۴۲ ۱۷,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری ۵۲ ۱۷,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری ۶۴ ۱۷,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری ۱۵۵ ۱۷,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری ۱۷۰ --- (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری ۲۱۵ --- (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری ۲۳۰ --- (۰.۰۰%)۰

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲۲,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲۲,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۲۵,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۲۵,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

  هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱۵,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱۵,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری - ۱۵,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری - ۱۵,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری - ۱۵,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

  سیم آرماتور - ۳ و ۴ - ۱۹,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو حرارتی

- - ۱۸,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو زیگزاگ

- - ۱۸,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو سیم فابریک

۱.۵ و ۲.۵ - ۱۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو سیم تسمه

۱.۵ و ۲.۵ - ۱۹,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

  هر کیلو خاموت ۸ - - - ۱۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو خاموت ۱۰ - - - ۱۷,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو خاموت مهندسی ۸ - - - ۱۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ - - - ۱۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ - - - ۱۶,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ - - - ۱۷,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ --- (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۰,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاه تان را بنویسید