251993

12 فروردین روز ثمر دادن خون شهیدان، روز بعثت انقلاب و روز استمرار حکومت مستضعفان گرامی باد

دنیای معدن: 12 فروردین روز ثمر دادن خون شهیدان، روز بعثت انقلاب و روز استمرار حکومت مستضعفان گرامی باد

دیدگاهتان را بنویسید