251943

وعده ای که محقق شد

دنیای معدن: خبر خوش مدیریت منابع انسانی و امور اجتماعی به همکاران محترم سیمیدکو و پیشگامان

بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و کارسازی اضافه کار بین راهی

 انتقال قرارداد پرسنل پیشگامان به سیمیدکو

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید