250779

طرح ایجاد زیربناهای لازم در مناطق معدنی کشور

پروژه های در دست اجرا- راه سازی: 15 طرح در 11 استان به طول 185 کیلومتر/ برق رسانی: هفت پروژه در 5 استان به طول 213 کیلومتر

پروژه های در دست مطالعه

 راه سازی: هشت پروژه به طول 136 کیلومتر

برق رسانی: یک پروژه به طول 26کیلومتر

پروژه های در دست مناقصه (راه سازی و برق رسانی): 15 پروژه

مشارکت مالی: راه سازی به طول 480 کیلومتر در 11 استان

مشارکت مالی و اجرایی (راه سازی و برق رسانی): به طول 212 کیلومتر در پنج استان

 

دیدگاهتان را بنویسید