249844

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده به کجا خواهد رسید؟

دنیای معدن: پیرهادی گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از احکام و تکالیف مصوب مجلس در برنامه هفتم توسعه است و اعمال این مهم در بودجه سال آینده به صورت جدی از سوی مجلس دنبال می‌شود.

به گزارش دنیای معدن، محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در ۵۰ سال اخیر جمعیت بازنشستگان کشور ۵ برابر شده است،گفت: نوسانات متعدد اقتصادی کشور،کاهش قدرت خرید و عدم کفایت مستمری طیفی از بازنشستگان در سالهای اخیر دولت وصندوق های بازنشستگی را ناچار به اعمال سیاست های حمایتی بیشتر از بازنشستگان می‌کند،روندی که رشد صعودی جمعیت بازنشستگان و پایداری منابع در آمدی صندوق‌های بازنشستگی آن را به یکی از ابر چالش‌های کشور بدل کرده است.

پیرهادی افزود: همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از احکام و تکالیف مصوب مجلس در برنامه هفتم توسعه است و اعمال این مهم در بودجه سال آینده به صورت جدی از سوی مجلس دنبال می‌شود،در کنار این مهم هدف از آن ارتقای کیفیت زندگی و قدرت خرید بازنشستگان است ، موضوع بازنشستگی و رشد قابل توجه جمعیت بازنشستگان در سه دهه پیش رو از جمله چالش های کشور بشمار می‌رود که برای برون رفت از آن باید چاره اندیشی جدی صورت گیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه متوسط نسبت مستمری به هزینه خانوار یکی از شاخص‌های مهم بیمه‌ای برای ارزیابی سطح کفایت مستمری‌های بازنشستگی است،افزود: متأسفانه شاخص کفایت مستمری در ایران پایین بوده و عملا حقوق بازنشستگی بسیاری از افراد پاسخگوی هزینه‌های زندگی روزمره آنان نیست.

تاثیر نوسانات اقتصادی بر قدرت خرید مستمری بگیران

پیرهادی ادامه داد: اگرچه با افزایش هزینه خانوار در کشور با اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری شاهد رشد و بهبود نسبت هزینه خانوار به حقوق بازنشستگان کشور طی سال های ۹۹ تا ۱۴۰۰ بوده ایم اما وضعیت مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که بهره ای از طرح متناسب سازی حقوق نبرده اند ،روندی متفاوت را نشان می‌دهد به نحوی که طی سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ آمارها از کاهش قابل توجه قدرت خرید مستمری بگیران این سازمان حکایت می کند،امری که منجر به شکل گیری نارضایتی میان آنها شده است.

نماینده تهران تاکید کرد: اهمیت عدم کفایت مستمری بازنشستگان زمانی بیشتر می‌شود که دولت و صندوقها را ناچار به اجرای طرح‌های متناسب سازی یا ترمیم حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران می‌کند. این امر نشان می دهد کاهش یا حل بحران صندوقهای بازنشستگی متاثر از عوامل متعددی است که بخش قابل توجهی از آن تابعی از شرایط و نوسانات اقتصادی کشور است .

بازنشستگی بحران جهانی است

وی با اشاره به اینکه جمعیت سالمند کشور از ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر در سال ۹۶ به حدود ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید،ادامه داد: تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی نه تنها در کشور ما، بلکه در مقیاس جهان همه کشورها را با بحران در نظام های بازنشستگی روبرو کرده و مشخص است که با افزایش تعداد سالمندان در سالهای آینده،مصارف صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری تعداد بیمه پردازان به صندوق‌های بازنشستگی نیز کاهش می یابد و برون رفت از این شرایط نظام های حکمرانی را با چالش بازنشستگی روبرو کرده است.

بحرانی به نام پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی

پیرهادی با بیان اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور نشان می‌دهد که نظام بازنشستگی با مسائل متعددی مواجه است، افزود: مهمترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می‌برد، پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالش های پیش روی کشور شده و گذر از آن سیاستگذاری های دقیق و دور اندیشانه ای را می طلبد.

دیدگاهتان را بنویسید