251944

قیمت آهن٫ میلگرد 1403/01/08

دنیای معدن: دنیای معدن: قیمت آهن٫ میلگرد 1403/01/08

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۴,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۵,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۵,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۶,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو میلگرد ۶.۵ ۲۷,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۸ قزوین ۲۶,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۲۶,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۲۶,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۲۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۲۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۲۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۲۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۲۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۲۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۲۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۲۶,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی ۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی ۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی ۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی ۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی ۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی ۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی ۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی ۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی ۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۸ ۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۰ ۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۲ ۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۴ ۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۶ --- (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۸ --- (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۲۰ --- (۰.۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه ۴۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۴۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۵۱,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۵۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۵۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

تسمه

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی --- (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی --- (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی --- (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی --- (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی --- (۰.۰۰%)۰

مفتول

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

سیم آرماتور - ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو حرارتی ۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو زیگزاگ ۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو سیم فابریک ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو سیم تسمه ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو خاموت ۸ - ۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت ۱۰ - ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸ - ۲۹,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ - ۲۷,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ - ۲۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ - ۲۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۵۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

دیدگاهتان را بنویسید