241209

قیمت آهن ,میلگرد 1401/11/17

دنیای معدن: قیمت آهن ,میلگرد 1401/11/17

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۳,۳۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۴,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۴,۹۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۶,۰۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۶,۸۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۹,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۹,۱۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو میلگرد ۶.۵ ۲۳,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۸ قزوین ۲۱,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۲۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۲۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۲۱,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۲۱,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۲۱,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۲۱,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۲۱,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۲۱,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۲۱,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۲۱,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی ۳۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی ۳۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۳۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی ۳۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی ۳۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی ۳۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی ۳۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی ۳۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی ۳۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی ۳۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۸ ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۰ ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۲ ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۴ ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۶ --- (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۸ --- (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۲۰ --- (۰.۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۲۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۲۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۲۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۲۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۲۳,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه ۳۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

تسمه

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

مفتول

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

سیم آرماتور - ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو حرارتی ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو زیگزاگ ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو سیم فابریک ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو سیم تسمه ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو خاموت ۸ - ۲۲,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت ۱۰ - ۲۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸ - ۲۳,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ - ۲۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ - ۲۳,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ - ۲۲,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۴۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۴۴,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۴۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۳۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۳۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۴۱,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۴۴,۰۰۰

 

دیدگاه تان را بنویسید