240690

قیمت آهن ,میلگرد 1401/10/28

دنیای معدن: قیمت آهن ,میلگرد 1401/10/28

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۳,۱۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۳,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۴,۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۵,۳۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۶,۲۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۹,۰۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۹,۲۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۹,۵۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو میلگرد ۶.۵ ۲۱,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۸ قزوین ۱۹,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۹,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۹,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی ۲۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی ۲۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۲۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی ۲۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی ۲۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی ۲۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی ۲۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی ۲۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی ۲۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی ۲۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۲۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۸ ۲۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۰ ۲۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۲ ۲۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۴ ۲۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۶ --- (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۸ --- (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۲۰ --- (۰.۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه ۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۲۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۲۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۲۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۲۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۲۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۲۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۲۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۲۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

تسمه

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مفتول

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

سیم آرماتور - ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو حرارتی ۲۳,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو زیگزاگ ۲۳,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو سیم فابریک ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو سیم تسمه ۲۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو خاموت ۸ - ۲۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت ۱۰ - ۲۱,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸ - ۲۲,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ - ۲۱,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ - ۲۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ - ۲۱,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۴۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۴۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۳۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۴۳,۰۰۰

 

دیدگاه تان را بنویسید