240579

قیمت آهن ,میلگرد 1401/10/24

دنیای معدن: قیمت آهن ,میلگرد 1401/10/24

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۲,۹۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۳,۸۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۴,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۵,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۵,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۷,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۸,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۹,۰۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو میلگرد ۶.۵ ۲۱,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۸ قزوین ۱۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۹,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۹,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۹,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۸ ۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۰ ۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۲ ۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۴ ۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۶ --- (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۱۸ --- (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی ۲۰ --- (۰.۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه ۲۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

تسمه

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مفتول

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

سیم آرماتور - ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو حرارتی ۲۳,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو زیگزاگ ۲۳,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو سیم فابریک ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو سیم تسمه ۲۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو خاموت ۸ - ۲۱,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت ۱۰ - ۲۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸ - ۲۱,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ - ۲۰,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ - ۲۱,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ - ۲۰,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۴۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۳۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۳۴,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۳۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۳۹,۵۰۰

 

 

دیدگاه تان را بنویسید